กรมการขนส่งทางบก ผุดโครงการปลูกจิตสำนึกความปลอดภัย

กรมการขนส่ง

กรมการขนส่งทางบกแห่งประเทศ มุ่งเสริมสร้างจิตสำนึกขับขี่จักรยานยนตร์อย่างปลอดภัย ให้แก่ประชาชน และปลูกฝังวินัยจราจรให้แก่เยาวชนระดับประถมศึกษา โดยมีชื่อโครงการว่า ‘โครงการสนามจราจรเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย’ มีจุดประสงค์มุ่งเน้นให้ความรู้ – ความเข้าใจในกฎจราจร รวมทั้งการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อนำไปสู่การลดอุบัติเหตุ จุดมุ่งหมายในปี พ.ศ. 2561 คือ ต้องมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 49,000 คนจากทั่วประเทศ

กรมการขนส่งทางบก เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างจิตสำนึก เพื่อสร้างมีวินัยรวมทั้งการปฏิบัติตามกฎจราจร อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้แก่เยาวชน ด้วยการจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ซึ่งเป็นการส่งข่าวสารความรู้ให้แก่กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ทั่วประเทศ โดยการดำเนินงานในครั้งนี้ มีการดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา หน้าที่นี้มอบให้แก่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร 1 – 5 ตลอดจนสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ มุ่งเน้นให้ความรู้ ให้เด็กวัยเรียนทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับกฎจราจร , เครื่องหมายต่างๆ ตลอดจนขั้นตอนใช้รถ – ใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย รวมทั้งการวางรากฐานทางจิตสำนึก และให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ของรถจักรยานยนตร์ , ความรู้เกี่ยวกับหมวกนิรภัยและวิธีสวมใส่อย่างถูกต้อง , วิธีตรวจสอบสภาพจักรยานยนตร์ก่อนใช้งาน , เครื่องหมายจราจรรวมทั้งเทคนิคขับขี่อย่างปลอดภัย นอกเหนือไปจากองค์ความรู้ทางวิชาการแล้ว ก็ตามด้วยขั้นตอนฝึกภาคสนาม ในสนามจราจรจำลองในสถานการณ์ต่างๆอันแตกต่างกัน เช่น ขับขี่ในเส้นทางที่มีทางแยกต่างๆ , การขับขี่บนเส้นทางขรุขระ เป็นต้น โดยมีการคาดการณ์ว่าจะมี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  เข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศ เป็นจำนวนกว่า 49,000 คน

รองอธิบดีแห่งกรมการขนส่งทางบก  ได้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า โครงการสนามจราจรเยาวชนได้รับแรงสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัย หรือ กปถ. ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน มาอย่างต่อเนื่อง เมื่อดูผลงานย้อนไปในปี พ.ศ.2560 จึงพบว่าโครงการสนามจราจรเยาวชน ได้เข้ามามีส่วนช่วยเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยไปแล้วทั่วประเทศ ถึง 359 รุ่น มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 48,162 คน นอกจากนี้ยังได้มีขั้นตอนรวบรวมข้อมูลความรู้ที่สำคัญ พร้อมสร้างคู่มือ ‘สอนน้องให้รู้จักกฎจราจร’ โดยมีจุดประสงค์ คือ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร จากการใช้รถใช้ถนนให้แก่นักเรียนอีกด้วย ต่อมาเมื่อตรวจสอบสถิติจึงพบว่าหลังเข้าร่วมกิจกรรมนี้ พบว่าในหมู่นักเรียนมีสถิติเกิดอุบัติเหตุลดลงเหลือเพียงร้อยละ 68 เท่านั้น จึงทำให้เห็นผลอย่างชัดเจนว่า แนวทางนี้เป็นอีกทางหนึ่ง ในขั้นตอนดำเนินงานเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศไทยอย่างยั่งยืน