กรมการขนส่งทางบก ผุดโครงการปลูกจิตสำนึกความปลอดภัย

กรมการขนส่ง

กรมการขนส่งทางบกแห่งประเทศ มุ่งเสริมสร้างจิตสำนึกขับขี่จักรยานยนตร์อย่างปลอดภัย ให้แก่ประชาชน และปลูกฝังวินัยจราจรให้แก่เยาวชนระดับประถมศึกษา โดยมีชื่อโครงการว่า ‘โครงการสนามจราจรเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย’ มีจุดประสงค์มุ่งเน้นให้ความรู้ – ความเข้าใจในกฎจราจร รวมทั้งการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อนำไปสู่การลดอุบัติเหตุ จุดมุ่งหมายในปี พ.ศ. 2561 คือ ต้องมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 49,000 คนจากทั่วประเทศ กรมการขนส่งทางบก เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างจิตสำนึก เพื่อสร้างมีวินัยรวมทั้งการปฏิบัติตามกฎจราจร อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้แก่เยาวชน ด้วยการจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ซึ่งเป็นการส่งข่าวสารความรู้ให้แก่กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ทั่วประเทศ โดยการดำเนินงานในครั้งนี้ มีการดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา หน้าที่นี้มอบให้แก่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร 1 – 5 ตลอดจนสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ มุ่งเน้นให้ความรู้ ให้เด็กวัยเรียนทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับกฎจราจร , เครื่องหมายต่างๆ ตลอดจนขั้นตอนใช้รถ – ใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย รวมทั้งการวางรากฐานทางจิตสำนึก และให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ของรถจักรยานยนตร์ , ความรู้เกี่ยวกับหมวกนิรภัยและวิธีสวมใส่อย่างถูกต้อง , วิธีตรวจสอบสภาพจักรยานยนตร์ก่อนใช้งาน , เครื่องหมายจราจรรวมทั้งเทคนิคขับขี่อย่างปลอดภัย นอกเหนือไปจากองค์ความรู้ทางวิชาการแล้ว ก็ตามด้วยขั้นตอนฝึกภาคสนาม ในสนามจราจรจำลองในสถานการณ์ต่างๆอันแตกต่างกัน เช่น …